Mācību materiāls

8. Dinamikas statistiskā izpēte

8.1. Dinamikas rindu līmeņu raksturojošie rādītāji

Dinamikas rindas līmeņu pārmaiņu raksturošanai izmanto virkni statistisko rādītāju. Svarīgākie diferencētie dinamikas rindas rādītāji ir:

  • absolūtais pieaugums;      
  • augšanas temps;
  • pieauguma temps;
  • pieauguma 1 % absolūtā nozīme.

Diferencētos dinamikas rindas rādītājus pēc to aprēķināšanas rakstura iedala ķēdes un bāzes rādītājos.

Ķēdes rādītājus aprēķina secīgi salīdzinot (atņemot vai dalot) divus blakusesošos rindas līmeņus – sekojošo ar iepriekšējo

Bāzes rādītājus aprēķina secīgi salīdzinot katru nākošo rindas līmeni ar vienu par bāzi pieņemtu līmeni - tas parasti ir dotās rindas sākuma līmenis.

ï Bāzes rādītāji

 

ï Ķēdes rādītāji

 

8.1.1.att. Ķēdes un bāzes rādītāju aprēķināšanas shēma

Absolūtais pieaugums  izsaka dinamikas rindas līmeņa absolūto pārmaiņu palielināšanos vai samazināšanos salīdzinājumā ar kādu sasniegtu līmeni noteiktā laika periodā.

Izšķir ķēdes un bāzes absolūto pieaugumu:

Ķēdes absolūtais pieaugums: , aprēķina no dinamikas kāda līmeņa atņemot šīs rindas iepriekšējo līmeni.

Bāzes absolūtais pieaugums: ; aprēķina, no dinamikas rindas kāda līmeņa atņemot rindas sākuma līmeni, ko uzskata par bāzi, kur apzīmē rindas pirmo (sākuma) līmeni; jebkuru dinamikas rindas līmeni.

Augšanas koeficients, temps ir dinamikas rindas līmeņu relatīvo pārmaiņu rādītājs, raksturo pētāmās parādības attīstības ātrumu. Augšanas tempu izsaka koeficientu veidā vai %, pareizinot formulās norādīto līmeņu attiecību ar 100. Rāda, cik reizes attiecīgais rindas līmenis ir lielāks par bāzes līmeni (ja koeficients ir lielāks par vienu), vai kādu bāzes līmeņa daļu veido pārskata perioda līmenis (ja tas ir mazāks par vienu).

Augšanas koeficients un augšanas temps ir līmeņu pārmaiņu intensitātes divas formas, starpība starp tiem ir tikai mērvienībās.

Ķēdes augšanas temps: , aprēķina, dalot kādu dinamikas rindas līmeni ar šīs rindas iepriekšējo līmeni;

Bāzes augšanas temps: , aprēķina, dalot kādu dinamikas rindas līmeni ar rindas sākuma līmeni, ko uzskata par bāzi.

Pieauguma koeficients, temps  ir augšanas tempa papildinājums un izsaka, par kādu veselā daļu vai par cik % mainījies attiecīgais rindas līmenis salīdzinājumā ar kādu citu jau sasniegtu līmeni. Pieauguma tempi var būt arī negatīvi skaitļi, un tādā gadījumā tie izsaka lielumu, par cik % pētāmā parādība samazinājusies.

Pieauguma tempu aprēķina pēc formulām – koeficienta: ;  vai procentiem (%):;.

Ja lieto augšanas koeficientu, aprēķina pēc formulas:  un

Ja augšanas temps ir izteikts procentos (%), aprēķina pēc formulas:  un

Pieauguma 1 % absolūtā nozīme izsaka pieauguma tempa reālo saturu, rāda, cik svarīgs ir katrs pieauguma procents . Saista absolūto pieaugumu un pieauguma tempu, aprēķina izmantojot formulu: .