Mācību materiāls

8. Dinamikas statistiskā izpēte

Svarīgs statistikas uzdevums ir pētīt ekonomisko parādību izmaiņas laikā, veidojot un analizējot dinamikas rindas.

Par dinamikas jeb laika rindām sauc statistisko datu rindas, kas raksturo statistikas objekta vai parādības izmaiņas laikā.

Dinamikas rindu veido divi elementi - laika norāde  un parādības rindas līmenis . Atkarībā no tā, kādos lielumos izteikti dinamikas rindu līmeņi, izšķir absolūto lielumu; relatīvo lielumu; vidējo lielumu dinamikas rindas.

Atkarībā no laika norādes izšķir momentu un intervālu dinamikas rindas.

Vidējo lielumu intervālu dinamikas rindas piemērs:

8.1.1. tabula. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto, (y) pa visiem sektoriem pa mēnešiem, (t) no 2015M04 līdz 2016M03. gadā, EUR

t

y

2015M04

815

2015M05

802

2015M06

817

2015M07

863

2015M08

814

2015M09

810

2015M10

817

2015M11

816

2015M12

900

2016M01

814

2016M02

813

2016M03

854


Avots: LR Centrālās statistikas pārvalde [www.csb.gov.lv].

Momentu dinamikas rindas līmeņi izsaka parādības stāvokli noteiktā laika momentā, uz noteiktu datumu.