Mācību materiāls

6. Savstarpējo sakarību analīze

6.1. Savstarpējo sakarību būtība, veidi un formas

Sabiedriskās parādības vai to pazīmes, kas ietekmē citas parādības un izraisa to pārmaiņas, sauc par faktoriālām parādībām, bet tās parādības (pazīmes), kas mainās faktoriālo parādību ietekmē, sauc par rezultatīvām parādībām (pazīmēm).

Atkarībā no pētāmo parādību sakarības ciešuma statistikā izšķir pilno jeb funkcionālā sakarību un korelatīvo sakarību [J.Vītols, 1998.].

Funkcionālās sakarības būtība ir tāda, ka katrai kādas faktoriālās pazīmes  vērtībai atbilst pilnīgi noteikta rezultatīvās pazīmes  vērtība. Funkcionālās sakarības pastāv precīzajās zinātnēs- matemātikā, fizikā.

Sakarības, kas novērojamas ekonomikā, veidojas daudzu apstākļu ietekmē, pie kam nav precīzi zināms, cik lielā mērā katrs no tiem ietekmē rezultātu .Šādas sakarības sauc par korelatīvām sakarībām.

Atkarībā no virziena izšķir tiešu un pretēju sakarību.

Ja pastāv tieša sakarība, tad palielinoties faktoriālās pazīmes vērtībai, palielinās arī rezultatīvās pazīmes vērtība. Parādību pretējas sakarības gadījumā, palielinoties faktoriālās pazīmes vērtībai, rezultatīvās pazīmes vērtība samazinās.

Pēc analītiskās izteiksmes veida izšķir lineāru jeb taisnvirziena sakarību un nelineāru sakarību.

Par lineāru sakarību sauc sakarību, kad vairāk vai mazāk vienmērīgai faktoriālās pazīmes pārmaiņai seko tāda pati rezultatīvās pazīmes pārmaiņa. Matemātiski šāda sakarība atbilst lineāram vienādojumam, un grafiski to var attēlot ar taisni.

Nelineāras sakarības gadījumā vienmērīgām faktoriālās pazīmes pārmaiņām seko nevienmērīga rezultatīvās pazīmes pārmaiņa. Pēc savas ģeometriskās formas šāda sakarība atgādina līkni (parabolu, hiperbolu vai citu).

Vienkāršākais korelatīvās sakarības veids ir pāra jeb vienkāršā korelācija- sakarība starp divām pazīmēm- rezultatīvo un faktoriālo.

Lai noskaidrotu divu vai vairāku faktoru ietekmi uz rezultātu, izmanto daudzfaktoru korelāciju.

Sakarības ciešuma novērtēšanai izmanto korelācijas koeficientu . Jo koeficients ir tuvāk 1, jo sakarība ciešāka, ja , sakarība starp pētāmajām pazīmēm nepastāv.

Koeficients var mainīties robežās no  līdz . Plusa zīme  norāda uz tiešu sakarību, mīnusa zīme - sakarība ir pretēja.