Mācību materiāls

5. Centrālās tendences rādītāji

Sabiedrisko parādību raksturīga īpatnība ir to dažādība, atšķirība, variācija.

Piemēram, viena uzņēmuma darbinieki atšķiras pēc vecuma, darba stāža, izglītības u.tml. Tāpat preču cenas var būt atšķirīgas dažādos veikalos, dažādos laika periodos. 

Taču, neskatoties uz to, konkrētos apstākļos, konkrētiem objektiem dotajā kopumā ir arī kaut kādas raksturīgas kopīgas pazīmes līmeņi. Pazīmes apjomu, kāds raksturīgs visai pētāmo vienību masai, statistiski raksturo ar vidējiem lielumiem, kas ir viens no centrālās tendences rādītājiem. Savukārt, centrālās tendences rādītāji ir viena no aprakstošās statistikas kategorijām.

Aprakstošā statistikas klasifikācija ir šāda.

Biežuma sadalījums:

  • Procentuālās frekvence.
  •  Relatīvās frekvences

 Centrālās tendences rādītāji (vidējie lielumi):

  • Vidējais aritmētiskais.
  • Moda
  • Mediāna

Dispersijas rādītāji (izkliedes rādītāji):

  • Amplitūda (range).
  • Dispersija (variance).
  • Standartnovirze (standard deviation).

 Normalitātes rādītāji (measures of normality):

  • Asimetrijas koeficients, A (skewness).
  • Ekscesa koeficients, E (kurtosis).