Mācību materiāls

4. Absolūtie un relatīvie lielumi

4.4. Relatīvo lielumu veidi

Izšķir vairākus relatīvo lielumu veidus:

 • dinamikas relatīvie lielumi raksturo sabiedrisko parādību attīstību laikā;
 • struktūras relatīvie lielumi raksturo statistiskā kopuma sastāvu (uzbūvi), piemēram, uzņēmuma darbinieku sastāvs pēc to nodarbinātības;
 • plāna uzdevuma relatīvie lielumi rāda, cik reižu vai par cik procentiem paredzētie rādītāji pārsniedz tos rādītājus, kuri faktiski sasniegti iepriekšējā periodā;
 • plāna izpildes relatīvie lielumi raksturo plāna uzdevuma izpildes pakāpi;
 • salīdzinājuma relatīvie lielumi raksturo vienas parādības lieluma salīdzinājuma rezultātus uz vienu un to pašu laika periodu, bet uz dažādiem objektiem vai teritorijām.
Piemēram, salīdzinot dažādu valstu ekonomiskos rādītājus.

Salīdzinājums ir viens no galvenajiem jebkuras analīzes paņēmieniem.

Salīdzinājuma relatīvos lielumus iegūst attiecinot divus absolūtos lielumus vai attiecinot divus relatīvos lielumus (augšanas tempus),tādā veidā iegūts rādītājus sauc par apsteidzes tempiem:

 • koordinācijas relatīvais lielums raksturo vienota procesa koordinējoši pretēju izpausmi, piemēram, eksporta attiecība pret importu;
 • intensitātes relatīvie lielumi raksturo vienas parādības izplatības pakāpi kādā citā ar to saistītā parādībā (vidē).

Kopējo un atšķirīgo aprēķinos attēlo sekojošā tabula:

4.4.1.tabula. Relatīvo lielumu klasificējošās īpatnības

Relatīvo lielumu veids

Attiecības skaitītājam un saucējam

Kopējs

Atšķirīgs

Struktūras

objekts,

pazīme,

laiks

Apjoms:

Kopuma daļa

Viss kopums

Dinamikas

objekts,

tā apjoms,

pazīme

Laiks:

Pārskata periodā

Bāzes periodā

Salīdzinājumu

pazīme,

laiks

Objekts:

Viens objekts

Otrs objekts

Koordinācijas

objekts,

pazīme,

laiks

Apjoms:

Viena daļa

Otra daļa

Plāna izpildes

objekts,

pazīme

Pazīmes raksturs:

Izpilde

Plāns

Plāna uzdevuma

objekts,

pazīme

Pazīmes raksturs, laiks

Plāna uzdevums

Izpilde bāzes periodā

Intensitātes

t.sk .ekonomiskās attīstības

objekts,

laiks

Pazīme:

Viena pazīme

Otra pazīme


Statistikas praksē rēķina arī relatīvo lielumu starpības. Relatīvo lielumu starpība rāda , cik lielas ir salīdzināmo objektu (periodu) relatīvo raksturojumu absolūtās atšķirības.

Relatīvo lielumu starpības izsaka punktos:

 • procentu punkti (%p);
 • promiļu punkti (‰p).

Jāievēro, ka absolūtos un relatīvos lielumus statistiskā pielieto kompleksi, tādēļ svarīgi iegaumēt sekojošus absolūto un relatīvo rādītāju izmantošanas principus:

 • stabila relatīvo lielumu bāze;
 • salīdzināmo lielumu atbilstība;
 • vienāda aprēķināšanas metodika;
 • vienādas mērvienības;
 • sezonalitāte;
 • teritoriālās un organizatoriskās pakļautības salīdzināmība.