Mācību materiāls

4. Absolūtie un relatīvie lielumi

4.3. Relatīvie lielumi

Par relatīviem lielumiem statistikā sauc vispārinošus rādītājus, kas raksturo konkrētu sabiedrisku parādību kvantitatīvās attiecībās. Aprēķina formula: ; kur  koeficients;  salīdzināmais lielums;  bāze. To lielumu, ar kuru izdara salīdzināšanu, sauc par salīdzinājuma bāzi, jeb bāzes lielumu. Relatīvo lielumu iegūšanai var salīdzināt gan vienāda, gan arī dažāda nosaukuma absolūtos lielumus.

Relatīvie lielumi

Attiecinot vienāda nosaukuma absolūtos lielumus, iegūst:

  • dinamikas;
  • struktūras;
  • plāna uzdevuma;
  • plāna izpildes;
  • salīdzinājuma;
  • koordinācijas relatīvos lielumus.

Attiecinot dažāda nosaukuma absolūtos lielumus veidojas:

  • intensitātes relatīvie lielumi.

4.3.1.att. Relatīvo lielumu grupas

Salīdzinot vienāda nosaukuma absolūtos lielumus, iegūst nenosauktus relatīvos lielumus:

  • koeficientus (0,95; 1,268). Tie rāda ,cik reižu viens lielums lielāks (mazāks) par bāzes lielumu, vai kādu daļu tas veido no bāzes lieluma, ko statistika pieņem par 100;
  • lai koeficientu izteiktu procentos (%), tas jāpareizina ar 100. Procenti ir visvairāk izplatītā relatīvo lielumu izteiksmes forma;
  • promiles (‰), iegūst koeficientu reizinot ar 1000.

Salīdzinot dažāda nosaukuma lielumus iegūst nosauktos relatīvos lielumus, kas izteikti noteiktās mērvienībās. Piemēram, iedzīvotāju blīvumu raksturo ar iedzīvotāju skaitu uz 1 km2.